Общи условия

КРАТКО УПЪТВАНЕ

Сайта е електронен каталог, в който можете да разглеждате продуктите, които фирмата предлага. Можете да правите вашите заявки на телефоните и имейлите на фирмата, посочени в контактите.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Уебсайтът comptech-bg.com, включително поддомейнът www.comptech-bg.com, е уебсайт, собственост на фирма Компютърни Технологии ООД.

2. На уебсайта се предлагат продукти, които фирма Компютърни Технологии ООД разпространява или продукти собствено производство, например конфигурациите с марка Comptech.

3. Уебсайтът предоставя информация, възможност за поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от Компютърни Технологии ООД.

4. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със

уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

5. Компютърни Технологии ООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

1. Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка,

описание и цена.

2. Указаната цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не включва цена за доставка.


УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от Компютърни Технологии ООД на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и

да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на

доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на

пратката.

3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на куриера. Ако потребителят заяви доставка в рамките на

Добрич и стойността на покупката е над 100 лв., то доставката е за сметка на Компютърни Технологии ООД.

4. Компютърни Технологии ООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното

изпълнение на доставката.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да

върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

2. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без

потребителят да заплаща допълнителни разходи.

3. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в уебсайта.

4. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от Компютърни Технологии ООД, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани.

Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

2. Предоставената информация е предмет на авторско право на Компютърни Технологии ООД. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА

АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично

разрешение на Компютърни Технологии ООД. Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на Компютърни Технологии ООД. Потребителите нямат право да използват програми

за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).

3. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и

др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.

4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална

собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на

трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

1. Компютърни Технологии ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч.

евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни

вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

2. Компютърни Технологии ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

3. Компютърни Технологии ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. Компютърни Технологии ООД не гарантира безпроблемен и

непрекъснат достъп до домейна comptech-bg.com.

4. Компютърни Технологии ООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

5. Компютърни Технологии ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

6. Компютърни Технологии ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

7. Компютърни Технологии ООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

Copyright © 2019 Компютърни технологии ООД . Всички права запазени. | Поддържа се от DH Studio